Naam Cattery: Cattery Mickey
Kattenclub: Mundikat
Registratienummer Cattery: 101248
telefoonnummer: 06-34398681
E-mail: info@catterymickey.nl
UBN 6947954 (dierhouders nummer RVO)

De volgende gegevens van de verkochte kat worden minstens aan koper gegeven indien deze er om vraagt:

Geboortedatum, chipnummer, ouderdieren en het chipnummer van de ouderdieren.

Koop van een kat zonder reservering

Indien er niet schriftelijk wordt afgesproken dat er in delen wordt betaald, dan dient de koper direct bij meenemen van de kat, het gehele bedrag te betalen.

Indien is afgesproken op schrift dat deelbetalingen zijn toegestaan bij de verkoop dan mag de koper in delen betalen. Daarbij mag de verkoper vragen (ook ná de aankoop maar voordat de gehele som is betaald) om een kopie ID van de koper en een foto van een brief van een grote instantie zoals de rijksoverheid, waaruit het recente woonadres van de koper blijkt.

Het door koper verschuldigde bedrag wordt contant betaald of wordt overgemaakt op IBAN NL66ABNA0514841907 ten name van MEDIANANL. Indien niet aan de in het contract opgeschreven betalingsafspraak wordt voldaan, is de koper een extra bedrag verschuldigd van €0,50 per dag dat een van de periodieke bedragen niet of te laat wordt betaald.

Koop van een kat met reservering via een wachtlijst
Bij deze reservering betaalt de koper alvast vooruit een bedrag om zekerder te zijn van de toekomstige aankoop van een kat, maar waarbij er nog geen specifieke kat op het oog is.

In een contract worden de kenmerken van de gewenste kat al aangegeven door de koper en de verkoper maakt duidelijk hoeveel wachtenden er vóór de koper zijn, tot deze gewenste kat beschikbaar komt.

Reserveringsgeld wordt niet terugbetaald bij annuleringen door de koper, uitzonderingen op deze regel worden hieronder vermeld.

  • in het reserveringscontract wordt genoteerd, hoe lang de koper wil wachten op de gewenste kat, en als deze tijd verstreken is dat het contract dan wordt ontbonden en zal het reserveringsgeld worden terugbetaald minus €50,-.

Koop van een kat met reservering van een specifieke kat

De kat is al geboren en door de koper uitgekozen maar de kat mag nog niet naar een nieuw huis omdat de leeftijd of de gezondheid van de kat dit nog niet toelaat.

De verkoper mag bepalen wanneer de kat naar de koper mag verhuizen, omdat de verkoper het beste kan inschatten of dit goed is voor de gezondheid van de kat.

Indien de kat in de periode voor de overdracht komt te overlijden of er ernstige gebreken en of ziekten bij de kat openbaren wordt de koop vanzelfsprekend ontbonden en zal het vooruitbetaalde deel van de koopsom (het reserveringsgeld) ook worden terugbetaald minus €50,-.

Indien de verkoper aangeeft dat de kat door de koper mag worden opgehaald, dan dient de koper de kat binnen 2 weken op te halen. Over de periode na de 2 weken worden extra (pension) kosten gerekend van €20,- per dag.

LEVERING
TOESTAND VAN HET DIER
Verkoper verklaart dat de kat op het moment van de verkoop naar zijn beste weten volledig gezond is en vrij van ziekten, parasieten en afwijkingen. Verkoper verklaart de kat alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die de kat nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale kat. Verkoper verklaart dat de kat de benodigde inentingen heeft gehad tegen niesziekte, kattenziekte (en indien overeengekomen een rabiës inenting).

De verkoper zal nimmer een kat verkopen waarvan de verkoper kan weten door testen van het dier of van de familie van het dier dat de te verkopen kat lijder is van een genetische ziekte.

Indien de koper heeft aangegeven, te willen fokken met de kat, dan zal de verkoper geen kat verkopen aan de koper waarvan de verkoper kan weten door testen van het dier zelf of van de familie van het dier dat de kat drager is van een genetische ziekte.

De gezondheidstesten die gedaan zijn op de ouderdieren door de verkoper om de gezondheid van het gefokte kat zo veel mogelijk te waarborgen, zijn apart te koop.
Indien op een later moment in verband met ziekte van de kat, het belangrijk is voor de dierenarts om een van deze testen in te zien, kan een kopie van een test worden opgevraagd indien er een schriftelijke mededeling en uitleg van een dierenarts wordt gegeven met de reden van opvragen van de testuitslag.

IDENTITEIT VAN HET DIER
Op het moment van overdracht is de kat van identificatie voorzien door middel van een microchip. De verkoper heeft u aangeboden tijdens de overdracht van de kat, om het chipnummer af te lezen met een chipreader, om te controleren of dit nummer overeenkomt met het in dit contract genoemde nummer.
Registratie van het chipnummer is voor de verantwoordelijkheid van de koper. Indien de koper dit uitdrukkelijk vraagt kan de verkoper hulp bieden bij het registreren van het chipnummer.

AANSPRAKELIJKHEID
Ziektes en aandoeningen
Koper krijgt 6 maanden garantie op de kat, onder de volgende voorwaarden:
In het geval de kat binnen 6 maanden na aankoop een ziekte, parasiet of aandoening heeft, welke is opgelopen vóór de aankoop, of al bij de geboorte aanwezig zal zijn geweest, dan zal de verkoper de dierenartskosten van dit gebrek vergoeden tot aan het maximum bedrag van het aankoopbedrag van het kitten. De verklaring dat de ziekte, parasiet of aandoening is opgelopen vóór de aankoop, of al bij de geboorte aanwezig zal zijn geweest, dient echter schriftelijk verklaard te worden door een dierenarts. De kosten voor het consult en deze verklaring bij deze dierenarts, worden eerst vergoed door de koper, maar zullen worden vergoed door de verkoper indien inderdaad verklaard wordt door deze dierenarts dat de ziekte, parasiet of aandoening is opgelopen vóór de aankoop, of al bij de geboorte aanwezig zal zijn geweest.
Terugbrengen binnen 14 dagen zonder reden
Deze paragraaf geldt alleen, als de koper een consument is en geen bedrijfsmatig fokker. Koper mag binnen 14 dagen na overdracht, zonder opgaaf van reden de kat terug brengen en krijgt dan het koopbedrag minus €50,- terug. Koper zal daarbij openheid geven over alle gebeurtenissen, medische verrichtingen, diergeneeskundige middelen die de kat gekregen heeft in deze 14 dagen aangezien dit belangrijk kan zijn voor de gezondheid van de kat. Indien de koper deze informatie achterhoudt zal de eventueel daardoor opgelopen financiële schade vergoed worden door koper. De mogelijkheid tot terugbrengen zonder reden vervalt als de koper de kat heeft blootgesteld aan zieke of besmette dieren of als de koper de kat heeft verwaarloosd of niet tijdig diergeneeskundige hulp heeft ingeschakeld.
Terugnemen kat door verkoper
Deze paragraaf geldt alleen, als de koper een consument is en geen bedrijfsmatig fokker. De verkoper heeft te allen tijde recht de kat te zien en te beoordelen. Mocht bij een bezoek duidelijk worden dat de koper de kat / de kat verwaarloost, mishandelt, de kat voortdurend in een kleine ruimte houdt, of geïsoleerd houdt van een soortgenoot en mensen, dan heeft verkoper het recht het dier terug te nemen. In dit geval wordt er niets terugbetaald.
Uiterlijk van de kat
De verkoper is niet verantwoordelijk voor enig verlies van kleuren en patronen van de vacht bij de kat. Verkoper is niet verantwoordelijk voor veranderingen aan de lichaamsbouw van de kat.
Fokken met de kat
Indien in het contract is aangegeven dat de verkoper (A) toestemming geeft om te fokken met de kat, gelden de volgende regels:
Wanneer blijkt dat de poes 2 jaar na aankoop al die tijd niet in staat is om zwanger te worden zal de verkoper de poes terugkopen voor 50% van de oorspronkelijke aankoopprijs, indien de koper (B) daarbij een gezondheidsverklaring van een dierenarts en een negatieve FeLV-FIV-test van maximaal 1 week oud kan leveren. Het terug te betalen bedrag wordt 2 weken na terug ontvangen van de kat pas terugbetaald. Persoon A kan deze terugkoop terugdraaien indien persoon A binnen 2 weken kan aantonen dat de poes een baarmoederontsteking heeft of gecastreerd blijkt te zijn.
Wanneer blijkt dat de kater (mannelijk) niet vruchtbaar is, geldt hierop geen garantie. De verkoper wordt geadviseerd om direct na aankoop een testikelverklaring te laten doen bij een dierenarts.

Indien de koper heeft aangegeven niet met de kat te willen fokken, zal de verkoper soms korting geven op de kat. De verkoper geeft dan geen toestemming om te fokken met de kat. Daarom laat de koper de kat op de leeftijd van 6 maanden of, indien de kat al ouder is dan 6 maanden, binnen 2 maanden na aankoop, castreren bij een dierenarts. Als bewijs stuurt de koper een kopie factuur waar ook het chipnummer van de kat op vermeld staat, naar de verkoper. Indien koper zich niet aan deze afspraak houdt, wordt de korting met terugwerkende kracht niet gegeven en deze wordt in rekening gebracht.
Overlijden van de kat
Indien de kat op enig moment overlijdt kan koper in sommige gevallen het aankoopbedrag terugkrijgen, namelijk onder de volgende voorwaarden:
Indien de kat op enig moment overlijdt kan koper het aankoopbedrag uitsluitend terugkrijgen indien uit autopsie (sectie) blijkt dat de kat gestorven is door een ziekte, parasiet of aandoening welke aanwezig was vóór de overdracht van de kat én door de fokker getest had kunnen worden in de periode dat de kat bij de fokker was. Deze voorwaade geldt uitsluitend, als de sectie door een officiële dierenarts-patholoog gedaan wordt (dus alleen een verklaring van een dierenarts is niet geldig).
Controleer het dier!
Koper en verkoper constateren op de datum van aflevering dat de kat geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. De koper verklaart hierop gecontroleerd te hebben tijdens overdracht. Indien deze er wel zijn, worden ze beschreven in het contract.
Verkoper verklaart dat de kat geen aangeboren aandoeningen heeft voorzover dat op dit moment is vast te stellen. De koper verklaart hierop gecontroleerd te hebben tijdens overdracht. Verkoper verklaart dat de kat voor zover dat op dit moment is vast te stellen vrij is van besmettelijke ziekten. De koper verklaart hierop gecontroleerd te hebben tijdens overdracht.

Recht
Op de overeenkomsten die Cattery Mickey sluit, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen tegen de in dit contract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.

Cattery Mickey in een geregistreerde handelsnaam van Pet4all B.V.
KVK 85540994

BTW nummer NL863659457B01

adres:

Edisonweg 8a 6101 XJ Echt Nederland